Information

Kort historik om TBS


Även innan TBS bildades fanns det båtar förtöjda vid Talludden, vilka hade sin uppläggningsplats längst in i viken. Vissa spår av slipen finns fortfarande kvar. Strax intill har en annan båtklubb funnits, nämligen Gåshaga Båtsällskap, som sedan länge är upplöst men som skänkte sin ordförandeklubba till oss när TBS konstituerades.


Området Talludden, beläget vid Halvkaksundet i östra delen av södra Lidingö, har i likhet med många andra delar av kommunen varit hårt debaterad innan den slutliga stadsplanen fastställdes.


För mycket längesedan har troligen permanent boende förekommit på udden. Kvarvarande rester av husgrunder, lagda av naturstenar, vittnat om detta. En i västra ravinen befintlig källa, också byggd av natursten, visare var dricksvattnet har hämtats, och troligen är de rikligt förekommande syrenbuskagen också reliker från bostadsepoken. De rester av betong som finns på området kan möjligen vara spår efter militär verksamhet under andra världskriget. Området är beläget mellan Gåshaga industriområde och det 1928 utstyckade Käppala villaområde. Varje försök av industrin att annektera området har framgångsrikt  slagits tillbaka av villa- och sommarstugeägare, som önskade behålla grönområdet som en barriär mellan industri- och bostadsområdet.


Talludden är det riktiga namnet. men ibland här man även benämningen Neptuns Udde. Detta har ingenting direkt med havsguden att göra, utan beror på att Bärgnings- och Dykeri AB Neptun under en period varit ägare av marken. Från denna tid härstammar de stora förtöjningsringarna som finns fastsatta i berget på uddens östra sida. Ägaren till Neptunbolaget sålde företaget men behöll markområdet Talludden till sin död. Sterbhuset sålde området till AB Vägförbättringar, som efter ett år sålde till Lidingö kommun.


Vid Käppalaverket byggnad uppstod problem med kvittblivningen av överskottsmassor.  Detta löstes genom att en preliminär stadsplan med småbåtshamn vid Talludden upprättades, och Österbygdens Vattendomstol gav på vissa villkor kommunen rätt att vid Talludden bygga en vågbrytande pir.


Vid denna tidpunkt, i början av 1960-talet, ökade intresset för fritidsbåtar mycket starkt och det var så att säga inne att planera stormarinor med tusentals båtar. Talludden planerades därför först endast som en småbåtshamn, vinteruppläggningen skulle centraliseras. Envisa Lidingöbor med intresse i fritidsbåtägande lyckades emellertid övertyga kommunalpolitiker och stadsplanerare om att den östra ravinen efter utfyllnad skulle kunna bli en bra uppläggningsplats med kapacitet som skulle motsvara hamnens utrymme för förtöjda båtar. Nytt stadsplansförslag utarbetades, godkändes av berörda parter och fastställdes av kommunfullmäktige, länsstyrelsen och Kungen.


Anno 1973 tog Lidingö Båtförbund initiativet till bildandet av Talluddens Båtsällskap och den 3 september samma år hölls ett möte i Käppala skola. Närvarande personer var två stycken från Lidingö Båtförbund och en person från Lidingö Kommun. Sjutton personer, av vilka flertalet redan hade båt vid Talludden hade ställt up och bland dessa utsågs en interimsstyrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten samt två stycken suppleanter.


Ovanstående handling utgör en avskrift av original upptättat av en f.d. medlem. Namn som fanns med i originalhandlingen har utelämnats.