Medlemsinformation

Talluddens Båtsällskap

Viktiga datum/tider att lägga på minnet

 

Y-Bommar

Sjösättning skall ske senast den 15 april och upptagning senast den 1 november

 

Båtar

Senaste datumet för sjösättning är den 1 juni och tidigast datum för torrsättning är den 15 september

 

Båttrailrar

Skall flyttas till piren senast 7 dagar före den första gemensamma sjösättningen och skall flyttas åter från piren senast 7 dagar efter den gemensamma sjösättningen.

Skall flyttas till piren senast 7 dagar före första torrsättningen och skall flyttas åter från piren 7 dagar efter sista torrsättningen.

 

Medlemsinformation och medlemsregister

 

Det är viktigt att vi har aktuell information till alla medlemmar. Om Du har ändrat tex adress, e-mail, telefon el dyl så måste Du omedelbart meddela styrelsen om sådan ändring. Skicka ändringen i ett mail till TBS Sekreterare, hans e-mail adress finner Du på sidan Styrelsen.

 

Sjösättning och torrsättning


Sjösättning kommer ske av samtliga båtar den 25 april 2020. Samling klockan 06.30.

 

Vänligen kontrollera på klubbhusets anslagstavla vilket datum som gäller för sjösättning/torrsättning av Din båt. Sjösättning sker endast under en dag då samtliga båtar på området skall sjösättas. Torrsättning sker däremot vid två tillfällen.

 

Det är viktigt att Din vagga eller bockar är markerade med medlemsnummer (och gärna namn) samt med "för" och "akter" för att göra torrsättningen så smidig som möjligt. Om Du har justerbara stöttor, se då till så att de är insmorda så att de inte kärvar när båten skall passas in.

 

Glöm ej att ta med jämna pengar (aktuellt belopp anges på anslagstavlan på klubbhuset) samt båtens gällande försäkringsbrev. Om inte försäkringsbrev kan uppvisas i samband med betalning så kommer inte båten sjösättas/torrsättas.

 

Vänligen respektera att betalning och uppvisande av gällande försäkring skall vara avklarad INNAN den aktuella tiden för samling.

 

Det ligger ett antal "Sling här" i bokhyllan i klubbhuset för de medlemmar som vill markera upp var slingarna för lyftet skall sättas på båtarna. Tänk på att dessa klistermärken måste anbringas antingen vid övergången mellan skrov och överbyggnad eller högt upp på skrovsidan så att de kan ses snett uppifrån.

 

Sillunch på Ekskär

 

Vi kommer snart publicera datum för TBS årliga sillunch på Ekskär 2018.

 

Vet Du inte var Ekskär ligger? Klicka då här.

 

På Lidingö båtförbunds hemsida kan Du också finna mer information om Ekskär. Klicka då här.

 

Miljöplan

 

TBS har en gällande miljöplan som har skickats ut till samtliga medlemmar. Det förutsätts att alla medlemmar har tagit del av och förstår planen. Om Du har någon fråga eller fundering, vv ta då kontakt med antingen klubbens miljöansvarig eller ordförande.

 

Du finner miljöplanen för nedladdning här.

 

Kortfattad information till Dig som är medlem i TBS

För utförligare information hänvisas till Stadgarna samt Hamn- och varvsordningen

 

Arbetsplikt

Du är skyldig att delta i vissa arbetsuppgifter för klubben, t.ex. vid städdagar och underhållsarbeten.

 

Avgifter

Vid inträde i Sällskapet erläggs inträdesavgift. Därefter utgår årlig medlemsavgift samt avgifter för sommarplats och vinterplats som är beroende på båtens storlek. En förteckning över samtliga avgifter och dess storlek finns i klubbpärmen i klubbhuset.

 

Avtal

Innan hamn- eller varvsplats får tas i besittning skall ett gällande avtal upprättas mellan Sällskapet och medlemmen.

 

Batterier

Båtbatterier kan lämnas på anvisad plats i miljöstationen. Småbatterier lämnas i ”holken” på miljöcontainern.

 

Bommar och bojar

Medlemmarna har fullt ansvar för bommar och bojar vid bryggplatserna. Detta innebär att Du har fullt underhållsansvar för den bom eller boj som finns vid din bryggplats. Din bom används även av din båtgranne. Vid brygga 1 och 4 skall bommarna tas upp för vintern. Bommar som ej tagits upp eller lagts i enligt fastställda datum hanteras genom hamnkaptenens försorg på ägarens bekostnad.

 

Bottenfärg

Mjuka, så kallade ”blödande”, bottenfärger är förbjudna, dels med hänsyn till miljön och dels pga att de färgar ner slingarna i samband med upptagning.

 

Torrslipning av bottenfärg utan användning av godkänd ”professionell” utrustning för dammsugning är absolut förbjudet. Likaså är våtslipning förbjudet. Vid användande av färgborttagningsmedel skall färg-resterna samlas upp på lämpligt sätt (tex på en presenning) och därefter lämnas in till lämplig station för  återvinning då detta avfall klassas som mycket miljöfarligt (detsamma gäller med påsen från dammsugaren). Vid frågor, kontakta miljöansvarig inom TBS eller någon i styrelsen.

 

Båtbyte

Båtbyte skall i god tid meddelas till hamnkaptenen för godkännande.

 

Båtplats

Tilldelad hamn- eller varvsplats är personlig och får ej överlåtas.

 

El-anslutning

När båtarna ligger på land är all el-anslutning förbjuden utan personlig övervakning – d.v.s. när du inte är vid båten. Elkablar får ej lämnas kvar på marken på uppläggningsplanen.

 

El-avfall

El-avfall lämnas på anvisad plats i miljöstationen.

 

Färgrester

Färgrester och lösningsmedel deponeras i härför avsett kärl i miljöcontainern. Torra färgburkar skall slängas i containern.

 

Försäkring

Samtliga i Sällskapet registrerade båtar skall vara försäkrade och där medlemmen står som försäkringstagare. Kontroll av giltig försäkring sker i samband med sjösättning och upptagning.

 

Förtöjningsredskap

Tampar och övriga förtöjningsredskap skall vara borttagna från bryggor och pontoner före den 1 november. Kvarvarande utrustning tillvaratas genom hamnkaptenens försorg på ägarens bekostnad.

 

Glykol

Vid vinterkonservering av motorer skall glykol eller annan konserveringsvätska samlas upp och deponeras i härför avsett kärl i miljöcontainern. Före sjösättning skall motorns sjövatten-system dräneras på glykol eller konserveringsvätska som skall samlas upp och deponeras i miljöcontainern.

 

Information

Det är viktigt att du tar del av den information som anslås på klubbens anslagstavla.

 

Klubbhus

Håll god ordning och lämna huset i det skick som du själv önskar finna det i. I klubbhuset råder generellt rökförbud.

 

Masthus

Master som placeras i masthuset skall vara avriggade så att de inte tar upp onödigt stor plats. Tänk på att placera lätta master så högt som möjligt. All utrustning som förvaras i mastskjulet skall vara tydligt märkt med namn och medlemsnummer. Övrig utrustning som förvaras i mastskjulet skall vara borttagen senast två veckor före första upptagningen.

 

Mastkran

Mastkranen får endast användas för av- och påmastning. OBS! Se till att wiren löper fritt när arbetet påbörjas.

 

Motorlyft

Motorlyften får belastas med max 500 kg.

 

Namnskylt

Varje i klubben registrerad båt skall vara försedd med Sällskapets initialer, TBS, samt ägarens namn eller medlemsnummer på väl synlig plats.

 

Nycklar

Nyckel till Sällskapets anläggningar kvitteras ut hos vaktchefen mot depositionsavgift. Vid förkommen nyckel debiteras särskild avgift samt ny depositionsavgift. I detta fall skall även polisanmälan om förkommen nyckel uppvisas. Nyckeln till redskapsboden förvaras i klubbhuset.

 

Olja & Oljefilter

Överbliven olja hälls i spilloljefatet i miljöcontainern. Oljefilter skall läggas i härför avsett kärl i miljöcontainern.

 

Pallningsmateriel

Bockar och vaggor skall vara ändamålsenligt utförda och hållas i gott skick. De skall märkas med namn och medlemsnummer och vad som är för och akter. Hamnkaptenen har rätt att utdöma materiel som han bedömer som undermåligt. Observera att stegar och bockar alltid skall vara fastlåsta under vintersäsongen så att inte tjuvar kan använda dessa för att klättra upp i båtarna.

 

Sjösättning och torrsättning

Båtarna sjösätts och tas upp gemensamt vid tider som bestäms av klubben. En detaljerad tidsplan anslås i god tid på klubbhusets anslagstavla. Om du vill sjösätta eller ta upp din båt vid annan tidpunkt skall speciella skäl föreligga. Detta skall anmälas i god tid och godkännas av styrelsen. Vid sjösättning och upptagning upprättas arbetslag. Ingen i arbetslaget får avvika förrän sista båt i gruppen är sjösatt resp. upptagen. Samtliga båtar skall vara sjösatta före den 1 juni och upptagna senast den 1 december, men ej tidigare än den 15 september. Styrelsen kan efter inlämnad ansökan medge dispens från dessa tider.

 

Sommarplatsavgift

Avgift för sommarplats debiteras om inte innevarande avtal sagts upp senast den 15 mars.

 

Sopor

Använd de kärl som finns för olika typer av avfall. Miljöavfall får ej läggas bland hushållssoporna. Grövre avfall läggs i containern. TBS sopkärl är endast avsedda för avfall som härrör från båtverksamheten. Det är således förbjudet att ta med avfall hemifrån och slänga i TBS sopkärl.

 

Styrelsen

Aktuell förteckning över styrelsens medlemmar finns uppsatt i klubbhuset. Du kan alltid kontakta någon i styrelsen om du undrar över något.

 

Trailer

Båttrailer skall vara märkt med ägarens namn och medlemsnummer. Piren får Ej användas för uppställning av trailers. Dock få piren användas för tillfällig parkering för trailers i samband med sjösättning och upptagning. Men, så snart sjösättningen eller upptagningen är genomförd måste samtliga trailers flyttas tillbaka till uppställningsplanen.

 

Täckning

Samtliga upplagda båtar skall vara vintertäckta på lämpligt sätt senast den 1 december.

 

Uteslutning

Medlem som bryter mot gällande Stadgar kan uteslutas ur Sällskapet enligt fastställda regler.

 

Vaktgång

Alla aktiva medlemmar är skyldiga att gå vakt. Helårsmedlemmar går två pass och vintermedlemmar ett pass under säsongen. Dubbelt båtinnehav medför dubbla vaktpass. Vaktpassen kan tecknas vid årsmötet. I samband med vaktgången skall även andra sysslor utföras, vilket framgår av vakt- instruktionen som finns i klubbhuset. Tider för vaktpass framgår av vaktinstruktionen. Vid byte av vakttider skall alltid vaktchefen underrättas och godkänna bytet. Du är själv skyldig att hålla reda på dina vakttider. Du är också skyldig att utföra de tilldelade vaktpassen även om båten avyttrats under säsongen. Vid utebliven vaktgång utan giltigt skäl tilldelas medlemmen ett nytt vaktpass samt debiteras avgift för utebliven vaktgång. Upprepade förseelser kan medföra uteslutning ur Sällskapet.

 

Verkstad

I anslutning till masthuset finns en mindre verkstadslokal som fritt får disponeras av TBS medlemmar. Respektera gällande ordningsregler och använd lämplig skyddsutrustning vid användning av maskinerna. Material som lämnas kvar i verkstaden skall märkas med namn och medlemsnummer för att ej kastas i samband med städning.

 

Vimpel

Alla båtar skall bära TBS klubbvimpel. Den kan du köpa av hamnkaptenen, eller någon annan i styrelsen.

 

Vinterplatsavgift

Avgift debiteras om innevarande avtal ej sagts upp senast den 31 augusti. Debiterad avgift för vinterplats skall alltid erläggas även om platsen inte kommer att utnyttjas.

 

 

Styrelsen för Talluddens Båtsällskap