Medlemsinformation


Hantering av Coronarisker i samband med sjösättning/torrsättning.


I dessa Coronatider har vi för att minimera exponeringarna beslutat att förändra upplägget för den gemensamma sjösättningen jämfört med normalt:


 • Känner du dig sjuk, har du feber, hosta eller ont i halsen? Stanna hemma och ordna en ersättare. 
 • Om du inte kan komma och inte har en ersättare; hör efter om dina båtgrannar kan hjälpa dig med båten. Meddela också hamnkapten omgående.
 • En person för varje båt räcker. Vi minimerar antalet personer.
 • All verksamhet sker utomhus. Detta minskar risken för spridning av smitta rejält. Uppvisande av försäkringshandlingar och betalning gör vi utomhus. Tänk på att hålla avstånd till klubbkamraterna även om de är trevliga!
 • Var och en tar med egen skaffning. Kaffe kokar vi i klubbhuset och ställer ut. Nästa år bjuder vi på korv som brukligt!
 • De av oss som är yngre och friska arbetar med att lyfta båtarna och flytta undan vaggor, stöttor och pallning. När våra båtar är sjösatta kommer vi tillbaka upp till planen och hjälper till.
 • De av oss som är 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp följer arbetet på avstånd och tar hand om sin båt när den är sjösatt. Därefter är dagens arbete avslutat för denna grupp. 


För att inte utsätta äldre och riskgrupper för onödig exponering måste vi vara noga med att förhindra smittspridning:

 • Känner du dig sjuk, har du feber, hosta eller ont i halsen? 
  • Gå inte in i någon av byggnaderna på TBS. 
  • Håll ett avstånd på minst två meter till andra personer om du behöver titta till din båt. 
  • Ta inte på handtag, vattenkranar eller annat. 
  • Lås inte upp bommen. Parkera din bil på utsidan området och gå in.


 • Är du 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp? 
  • Undvik att gå in i någon av byggnaderna på TBS.
  • Håll ett avstånd på minst två meter till andra personer.
  • Överväg att skicka en ersättare.
Regler kring ansvar vid sjösättning/torrsättning med kran inom TBS


 • Kranföraren bedömer om lyften kan göras säkert och om lyftutrustningen är säker. 
 • Båtägaren bedömer om båten kan lyftas med den utrustning som används vid den gemensamma sjösättningen/torrsättningen utan att skadas. Om du bedömer att din båt inte kan lyftas med utrustningen som används vid den gemensamma sjösättningen/ torrsättningen arrangerar du själv din sjösättning med hjälp av en aktör som kan utföra lyftet. Detta skall anmälas i god tid och godkännas av styrelsen.
 • Båtägaren ansvarar för att tala om var sling ska läggas så att båten inte skadas vid lyft.
 • Båtägaren ansvarar för att vagga/pallning och liknande är avsedd för båten och att den är stabil och säker. 
 • Båtägaren och kranfirman är avtalsparter vid lyftet. TBS är inte avtalspart och ansvar inte för lyftet.
 • Klubben arrangerar den gemensamma sjösättningen/torrsättningen för att underlätta för medlemmarna.

Viktiga datum/tider att lägga på minnet

 

Förtöjningsgods, bomfendrar och liknande

Ska vara borttagna senast 1:a november. Det som inte tagits bort hanteras genom hamnkaptenens försorg på ägarens bekostnad.

 

Båtar

Senaste datumet för sjösättning är den 1 juni och tidigast datum för torrsättning är den 15 september

 

Båttrailrar

Skall flyttas till piren senast 7 dagar före den första gemensamma sjösättningen och skall flyttas åter från piren senast 7 dagar efter den gemensamma sjösättningen.

Skall flyttas till piren senast 7 dagar före första torrsättningen och skall flyttas åter från piren senast 7 dagar efter sista torrsättningen. 

Medlemsinformation och medlemsregister

 

Det är viktigt att vi har aktuell information till alla medlemmar. Om Du har ändrat tex adress, e-mail, telefon el dyl så måste Du omedelbart meddela styrelsen om sådan ändring. Skicka ändringen i ett mail till TBS Sekreterare, hans e-mail adress finner Du på sidan Styrelsen.

 

Sjösättning och torrsättning


Sjösättning 2022 sker lördagen 23/4. Vi bör tänka på att problemet med Covid-19 ännu inte är över så det är bra att fortsätta vara lite försiktig.

Torrsättning kommer att ske 1-2/10.

(Notera ovanstående regler för sjö- och torrsättning)


Vänligen kontrollera på klubbhusets anslagstavla vilket datum som gäller för sjösättning/torrsättning av Din båt. Sjösättning sker endast under en dag då samtliga båtar på området skall sjösättas. Torrsättning sker däremot vid två tillfällen.

 

Det är viktigt att Din vagga eller bockar är markerade med medlemsnummer (och gärna namn) samt med "för" och "akter" för att göra torrsättningen så smidig som möjligt. Om Du har justerbara stöttor, se då till så att de är insmorda så att de inte kärvar när båten skall passas in.

 

Glöm ej att ta med jämna pengar (aktuellt belopp anges på anslagstavlan på klubbhuset) samt båtens gällande försäkringsbrev. Om inte försäkringsbrev kan uppvisas i samband med betalning så kommer inte båten sjösättas/torrsättas.

 

Vänligen respektera att betalning och uppvisande av gällande försäkring skall vara avklarad INNAN den aktuella tiden för samling.

 

Det ligger ett antal "Sling här" i bokhyllan i klubbhuset för de medlemmar som vill markera upp var slingarna för lyftet skall sättas på båtarna. Tänk på att dessa klistermärken måste anbringas antingen vid övergången mellan skrov och överbyggnad eller högt upp på skrovsidan så att de kan ses snett uppifrån.

 

Sillunch på Ekskär


Här publiceras datum för TBS årliga sammankomst på Ekskär. Beslut om sillunchen 2022 kommer att genomföras är ännu inte taget.


På Lidingö båtförbunds hemsida kan Du också finna mer information om Ekskär. Klicka då här.

 

Miljöplan

 

TBS har en gällande miljöplan som har skickats ut till samtliga medlemmar. Det förutsätts att alla medlemmar har tagit del av och förstår planen. Om Du har någon fråga eller fundering, vv ta då kontakt med antingen klubbens miljöansvarig eller ordförande.

 

Du finner miljöplanen för nedladdning här.

 

Kortfattad information till Dig som är medlem i TBS

För utförligare information hänvisas till Stadgarna samt Hamn- och varvsordningen

 

Arbetsplikt

Du är skyldig att delta i vissa arbetsuppgifter för klubben, t.ex. vid städdagar och underhållsarbeten.

 

Avgifter

Vid inträde i Sällskapet erläggs inträdesavgift. Därefter utgår årlig medlemsavgift samt avgifter för sommarplats och vinterplats som är beroende på båtens storlek. En förteckning över samtliga avgifter och dess storlek finns i klubbpärmen i klubbhuset.

 

Avtal

Innan hamn- eller varvsplats får tas i besittning skall ett gällande avtal upprättas mellan Sällskapet och medlemmen.

 

Batterier

Båtbatterier kan lämnas på anvisad plats i miljöstationen. Småbatterier lämnas i ”holken” på miljöcontainern.

 

Bommar

Bommarna ägs av TBS. För att behålla god livslängd får inga hål borras i bommarna och inget får monteras permanent på dem.  Önskar du fästa något på bommarna, använd buntband.

Allra finast är vår hamn om vi inte monterar mer än nödvändigt på bommarna.


För att bommarna ska vara hanterbara vid bomupptagningen är det viktigt att du inte har något extra monterat på dem.  Allt som medlemmen monterat på bommarna ska vara avmonterat senast 1:a november. Det som inte tagits bort hanteras genom hamnkaptenens försorg på ägarens bekostnad. 

 

Bottenfärg

Mjuka, så kallade ”blödande”, bottenfärger är förbjudna, dels med hänsyn till miljön och dels pga att de färgar ner slingarna i samband med upptagning.

 

Torrslipning av bottenfärg utan användning av godkänd ”professionell” utrustning för dammsugning är absolut förbjudet. Likaså är våtslipning förbjudet. Vid användande av färgborttagningsmedel skall färg-resterna samlas upp på lämpligt sätt (tex på en presenning) och därefter lämnas in till lämplig station för  återvinning då detta avfall klassas som mycket miljöfarligt (detsamma gäller med påsen från dammsugaren). Vid frågor, kontakta miljöansvarig inom TBS eller någon i styrelsen.

 

Båtbyte

Båtbyte skall i god tid meddelas till hamnkaptenen för godkännande.

 

Båtplats

Tilldelad hamn- eller varvsplats är personlig och får ej överlåtas.

 

El-anslutning

När båtarna ligger på land är all el-anslutning förbjuden utan personlig övervakning – d.v.s. när du inte är vid båten. Elkablar får ej lämnas kvar på marken på uppläggningsplanen.

 

El-avfall

El-avfall lämnas på anvisad plats i miljöstationen.

 

Färgrester

Färgrester och lösningsmedel deponeras i härför avsett kärl i miljöcontainern. Torra färgburkar skall slängas i containern.

 

Försäkring

Samtliga i Sällskapet registrerade båtar skall vara försäkrade och där medlemmen står som försäkringstagare. Kontroll av giltig försäkring sker i samband med sjösättning och upptagning.

 

Förtöjningsredskap, bomfendrar och liknande

Tampar och övrigt förtöjningsgods, bomfendrar och liknande ska vara borttagna från bommar, bryggor och pontoner före den 1 november.

Kvarvarande utrustning tillvaratas genom hamnkaptenens försorg på ägarens bekostnad.

 

Glykol

Vid vinterkonservering av motorer skall glykol eller annan konserveringsvätska samlas upp och deponeras i härför avsett kärl i miljöcontainern. Före sjösättning skall motorns sjövatten-system dräneras på glykol eller konserveringsvätska som skall samlas upp och deponeras i miljöcontainern.

 

Information

Det är viktigt att du tar del av den information som anslås på klubbens anslagstavla.

 

Klubbhus

Håll god ordning och lämna huset i det skick som du själv önskar finna det i. I klubbhuset råder generellt rökförbud.

 

Masthus

Master som placeras i masthuset skall vara avriggade så att de inte tar upp onödigt stor plats. Tänk på att placera lätta master så högt som möjligt. All utrustning som förvaras i mastskjulet skall vara tydligt märkt med namn och medlemsnummer. Övrig utrustning som förvaras i mastskjulet skall vara borttagen senast två veckor före första upptagningen.

 

Mastkran

Mastkranen får endast användas för av- och påmastning. OBS! Se till att wiren löper fritt när arbetet påbörjas.

 

Motorlyft

Motorlyften får belastas med max 500 kg.

 

Namnskylt

Varje i klubben registrerad båt skall vara försedd med Sällskapets initialer, TBS, samt ägarens namn eller medlemsnummer på väl synlig plats.

 

Nycklar

Nyckel till Sällskapets anläggningar kvitteras ut hos vaktchefen mot depositionsavgift. Vid förkommen nyckel debiteras särskild avgift samt ny depositionsavgift. I detta fall skall även polisanmälan om förkommen nyckel uppvisas. Nyckeln till redskapsboden förvaras i klubbhuset.

 

Olja & Oljefilter

Överbliven olja hälls i spilloljefatet i miljöcontainern. Oljefilter skall läggas i härför avsett kärl i miljöcontainern.

 

Pallningsmateriel

Bockar och vaggor skall vara ändamålsenligt utförda och hållas i gott skick. De skall märkas med namn och medlemsnummer och vad som är för och akter. Hamnkaptenen har rätt att utdöma materiel som han bedömer som undermåligt. Observera att stegar och bockar alltid skall vara fastlåsta under vintersäsongen så att inte tjuvar kan använda dessa för att klättra upp i båtarna.

 

Sjösättning och torrsättning

Båtarna sjösätts och tas upp gemensamt vid tider som bestäms av klubben. En detaljerad tidsplan anslås i god tid på klubbhusets anslagstavla. Om du vill sjösätta eller ta upp din båt vid annan tidpunkt skall speciella skäl föreligga. Detta skall anmälas i god tid och godkännas av styrelsen. Vid sjösättning och upptagning upprättas arbetslag. Ingen i arbetslaget får avvika förrän sista båt i gruppen är sjösatt resp. upptagen. Samtliga båtar skall vara sjösatta före den 1 juni och upptagna senast den 1 december, men ej tidigare än den 15 september. Styrelsen kan efter inlämnad ansökan medge dispens från dessa tider.

 

Sommarplatsavgift

Avgift för sommarplats debiteras om inte innevarande avtal sagts upp senast den 1 februari.

 

Sopor

Använd de kärl som finns för olika typer av avfall. Miljöavfall får ej läggas bland hushållssoporna. Grövre avfall läggs i containern. TBS sopkärl är endast avsedda för avfall som härrör från båtverksamheten. Det är således förbjudet att ta med avfall hemifrån och slänga i TBS sopkärl.

 

Styrelsen

Aktuell förteckning över styrelsens medlemmar finns uppsatt i klubbhuset. Du kan alltid kontakta någon i styrelsen om du undrar över något.

 

Trailer

Båttrailer skall vara märkt med ägarens namn och medlemsnummer. Piren får Ej användas för uppställning av trailers. Dock få piren användas för tillfällig parkering för trailers i samband med sjösättning och upptagning. Men, så snart sjösättningen eller upptagningen är genomförd måste samtliga trailers flyttas tillbaka till uppställningsplanen.

Trailerbåt som placeras på pir ska vara avtäckt.

 

Täckning

Samtliga upplagda båtar skall vara vintertäckta på lämpligt sätt senast den 1 december.

 

Uteslutning

Medlem som bryter mot gällande Stadgar kan uteslutas ur Sällskapet enligt fastställda regler.

 

Vaktgång

Alla aktiva medlemmar är skyldiga att gå vakt. Helårsmedlemmar går två pass och vintermedlemmar ett pass under säsongen. Dubbelt båtinnehav medför dubbla vaktpass. Vaktpassen kan tecknas vid årsmötet. I samband med vaktgången skall även andra sysslor utföras, vilket framgår av vakt- instruktionen som finns i klubbhuset. Tider för vaktpass framgår av vaktinstruktionen. Vid byte av vakttider skall alltid vaktchefen underrättas och godkänna bytet. Du är själv skyldig att hålla reda på dina vakttider. Du är också skyldig att utföra de tilldelade vaktpassen även om båten avyttrats under säsongen. Vid utebliven vaktgång utan giltigt skäl tilldelas medlemmen ett nytt vaktpass samt debiteras avgift för utebliven vaktgång. Upprepade förseelser kan medföra uteslutning ur Sällskapet.

 

Verkstad

I anslutning till masthuset finns en mindre verkstadslokal som fritt får disponeras av TBS medlemmar. Respektera gällande ordningsregler och använd lämplig skyddsutrustning vid användning av maskinerna. Material som lämnas kvar i verkstaden skall märkas med namn och medlemsnummer för att ej kastas i samband med städning.

 

Vimpel

Alla båtar skall bära TBS klubbvimpel. Den kan du köpa av hamnkaptenen, eller någon annan i styrelsen.

 

Vinterplatsavgift

Avgift debiteras om innevarande avtal ej sagts upp senast den 1 juli. Debiterad avgift för vinterplats skall alltid erläggas även om platsen inte kommer att utnyttjas.

 

 

Styrelsen för Talluddens Båtsällskap